HUSORDEN GÆLDENDE FOR BEBOERNE I AAB AFD. 34

 1. INDLEDNING

Denne husorden indeholder regler og retningslinjer, som kan være med til at skabe et godt klima, tryghed og tilfredshed blandt afdelingens beboere.

De fælles regler bidrager til, at afdelingen kan være pæn at se på, og til at omkostningerne holdes nede.

Og med hensyntagen til hinanden og undgåelse af konflikter er der grobund for, at afdelingens beboere kan fungere godt sammen.

 1. AFFALD

2.1

Affald skal afleveres i de dertil indrettede containere efter afdelingens nærmere fastsatte regler. Bolig, have, altan og fællesarealer må ikke benyttes til opmagasinering af affald.

2.2

Af hygiejniske grunde skal alt affald pakkes ned i lukkede affaldsposer, inden de smides enten i affaldsskakt eller affaldscontainer. Husk altid at lukke låget til både affaldsskakt og affaldscontainer, så lugtgener og skadedyr undgås.

2.3

Skarpe/spidse genstande skal pakkes forsvarligt ind i f.eks. aviser.

2.4

Flasker, glas, papir, aviser, pap og dåser skal sorteres i de opstillede containere.

2.5

Storskrald og miljøaffald skal afleveres efter afdelingsbestyrelsens anvisninger. I tvivlstilfælde, skal ejendomsfunktionæren kontaktes.

2.6

Hvis reglerne omkring affald ikke bliver overholdt, vil beboeren få en skriftlig henvendelse fra afdelingsbestyrelsen, og beboeren skal inden for en frist bringe forholdene i orden. Ved gentagelse vil affaldet uden yderligere varsel blive fjernet for beboerens regning.

2.7

Afbrænding af haveaffald må kun ske efter nærmere aftale med afdelingsbestyrelsen og aldrig i egen have.

 1. ANTENNER

3.1

Tilslutning til fællesantenne skal foretages med originale kabler og stik, idet man ellers kan risikere at ødelægge hele ejendommens antenneanlæg. Tal med afdelingsbestyrelsen om det. Beboerne må kun opsætte antenner og loftsantenner efter forudgående skriftlig tilladelse fra afdelingen.

 1. ALTANER OG ALTANKASSER

Altaner skal holdes rene. Det er tilladt at anbringe altankasser samt opsætte markiser og solsejl, når eventuelle anvisninger vedrørende anbringelse følges.

 1. BAD OG TOILET

5.1

For at undgå tilstopning af afløbsrør skal man være varsom med, hvad man skyller ud i håndvask og toilet. Bleer, vat, avispapir og lignende skal i skraldespanden, ikke i toilettet.

5.2

Er VVS-installationerne i stykker og/eller utætte, skal beboeren så hurtigt som muligt melde det til afdelingsbestyrelsen eller ejendomsfunktionæren.

 1. CYKLER, KNALLERTER, BARNEVOGNE ETC.

6.1

Cykler, knallerter og barnevogne skal parkeres i de stativer og rum, afdelingen har indrettet til formålet. Af sikkerhedsmæssige grunde skal man som beboer altid sikre sig, at cykel- og barnevognsrum er aflåst, og rummene må ikke tjene som magasin for kassable genstande.

6.2

For at undgå ulykker er det forbudt at køre på cykel eller knallert på gangstier eller i gårdarealer.

 1. FÆLLESAREALER

7.1

Det er den enkelte beboers ansvar at rydde op på legepladser, trapper og gange, når man er færdig med at bruge dem. Undgå også at efterlade affald som f.eks. papir og flasker, da det er til skade for miljøet og grimt at se på.

7.2

Undlader en beboer at rydde op efter sig, vil oprydningen blive foretaget af ejendomsfunktionæren, og beboeren får en regning for arbejdet. I rækkehusene påhviler det beboerne at renholde fliser/asfalt foran husene og ren- og vedligeholde de til husene knyttede jordarealer.

7.3

På fælles arealer som f.eks. kælderrum, loftsrum, gangarealer m.v. må man ikke opbevare eller bruge ting, som ved lugt, støj, brandfare m.v. er til gene eller fare for bygninger, ting og de andre beboere i ejendommen.

7.4

Det er ikke tilladt at tegne og male på vægge og mure. Voksne skal venligt hjælpe børn med at overholde dette.

7.5

Det er ikke tilladt at ryge på indendørs fællesarealer, hverken i kælderrum, loftsrum, fællesvaskerier eller på trappearealer.

 1. HAVER

8.1

Bor man i lejemål med have, skal man selv vedligeholde flise-/asfalt- og jordarealer, der hører til lejemålet, efter nærmere anvisning fra afdelingens bestyrelse.

 1. REGLER OM HUSDYR

Der kan gives tilladelse til et husdyr pr. bolig (hund eller kat).

Dør husdyret, og ønsker lejeren at anskaffe et nyt, skal lejer på ny ansøge om tilladelse til dette husdyr.

Forbud mod særlige hunderacer

Det er tilladt at holde hund af alle de i Danmark tilladte hunderacer, dvs., at det ikke er tilladt at holde de såkaldte kamphunde/muskelhunde eller blandinger (hybrider) af disse racer, og sådanne hunde må heller ikke være på besøg i vores boliger.

Ansøgning

Ansøgning om tilladelse til at holde husdyr skal ske ved henvendelse til bestyrelsen. Ansøgeren vil modtage bekræftelse på, at bestyrelsen har modtaget ansøgningen om tilladelse til husdyrhold.

Betingelser

Tilladelse til at holde husdyr kan kun opnås under betingelse af, at følgende bestemmelser overholdes:

 1. Husdyr må ikke ved støj, hærværk, bidskhed, uønsket indtrængning i andres haver/lejligheder eller på anden vis være til gene eller ulempe for boligafdelingens øvrige beboere.
 2. Husdyr skal føres i line til og fra boligen og på afdelingens fæ Husdyr må kun lukkes ud i egen have.
 3. Husdyr må ikke medtages på legepladser og i vaskeriet. Besørger husdyret på afdelingens fællesarealer, skal føreren omgående fjerne husdyrets efterladenskaber.
 4. Lejerens private have skal være indhegnet på en sådan måde, at husdyret ikke kan forcere hegnet. Indhegningen skal overholde bestemmelserne i
 5. Lejeren afholder alle udgifter ved indhegning, både ved opsætning og nedtagning.
 6. Husdyr må ikke hindre, at personer i lovligt ærinde får adgang til lejemå
 7. Husdyr skal holdes forsikret for alle skader, som husdyret måtte forvolde.
 8. Hunde og katte skal bære mærke i halsbåndet, hvorpå ejerens navn, adresse og evt. telefon-/mobilnummer er angivet. Katte skal være øremærket.
 9. Hunde skal være lovpligtigt forsikret. Gyldig kvittering på lovpligtig hundeforsikring skal forevises på forlangende af selskabet/afdelingsbestyrelsen.
 10. Husdyr må ikke passes eller tages i pleje for en længere periode, medmindre lejer har opnået tilladelse hertil. Det pågældende husdyr skal kunne opnå
 11. Husdyr må ikke passes eller tages i pleje i mere end 3 uger. Den pågældende lejer skal søge om tilladelse til at tage et husdyr i pleje ved henvendelse til ejendomskontoret eller til afdelingsbestyrelsen i dennes åbningstid. Det er lejerens pligt, at dette overholdes.
 12. Hvis en hund skambider mennesker eller dyr, vil tilladelsen til at holde husdyr blive inddraget omgå
 13. Tilladelse skal indhentes før anskaffelse af husdyret og registreres ved, at dokument på afdelingskontoret udfyldes og underskrives.
 14. Hunde skal være registreret i Dansk Hunderegister – http://www.hunderegister.dk/lovgivning.aspx

 

 1. HÅRDE HVIDEVARER

10.1

For at få det fulde udbytte af de hårde hvidevarer, der måtte følge med boligen, bør du sætte dig grundigt ind i brugsanvisningen. Spørg afdelingsbestyrelsen eller ejendomsfunktionæren, hvis du er i tvivl.

10.2

Skader, som skyldes, at du har fejlbetjent eller misbrugt udstyret, skal du lade udbedre af en autoriseret håndværker for din regning.

10.3

Alle uregelmæssigheder ved hårde hvidevarer, der følger med boligen, skal du melde til ejendomsfunktionæren, så snart du opdager dem.

 1. LEG OG BOLDSPIL

11.1

Boldspil og leg skal altid foregå på de fællesarealer, der er indrettet til det.

 1. LOFTS- OG KÆLDERRUM

12.1

Du må opbevare indbo eller andre effekter i lofts- og kælderrum, der er stillet til rådighed for boligen, men der må ikke efterlades genstande eller affald uden for disse.

12.2.

Tildelte loft- og kælderrum skal vedligeholdes i samme omfang som andre dele af lejemålet.

12.3

Disse rum er ofte indrettet i de sikringsrum, som er påkrævet i lovgivningen. Det betyder, at afdelingen med kort varsel kan kræve rummene ryddet. Rummene skal altid, også selv om de er tomme, være aflåste, og eventuelle vinduer skal være hele og lukkede.

 1. BRUG AF MASKINER OG GRILL

13.1

Benyttelse af maskiner skal altid ske under størst mulig hensyntagen til de øvrige lejere og ejendommen. Maskiner, der kan medføre støjgener for naboer, må kun benyttes i dagtimerne og skal anbringes på et underlag, der dæmper støjen mest muligt.

13.2

El-boremaskiner og lignende støjende værktøj må du kun bruge efter de retningslinjer, afdelingsbestyrelsen har givet. Se afdelingens bore/bankeregler.

13.3

Brug af grill må finde sted efter regler fastsat af afdelingens bestyrelse, og den lokale brandvedtægt skal altid være overholdt.

 1. MUSIK M.V.

14.1

Brug af maskiner, radio, fjernsyn, stereoanlæg, musikinstrumenter og lignende støjkilder skal ske under hensyntagen til naboerne, da vi bor tæt. Om nødvendigt skal vinduerne holdes lukkede.

14.2

Specielt om aftenen og natten skal der vises særligt hensyn, så de andre beboeres ønske om nattero bliver respekteret.

 1. PARKERING OG MOTORKØRSEL

15.1

Parkering af personbiler, varebiler og motorcykler må kun ske på optegnede parkeringspladser og ingen andre steder. Lastvogne (biler over 3,6 t) og uindregistrerede køretøjer må ikke stå på afdelingens område.

15.2

Campingvogne, anhængere og lignende må kun holde på afdelingens område, hvis afdelingsbestyrelsen har anvist specielle pladser.

 1. POSTKASSER

16.1

Postloven fastslår, at postkasser skal være opsat i opgang eller uden for ejendommen. Du har pligt til at tømme postkassen og fjerne papiraffald.

 1. SKADEDYR

17.1

Hvis du ser eller hører skadedyr eller lignende på afdelingens område, f.eks. mus, rotter og kakelakker, skal du straks meddele det til afdelingsbestyrelsen eller ejendomsfunktionæren.

17.2

For at mindske risikoen for rotter må du ikke kaste affald, herunder køkkenaffald, uden for skraldebeholdere og –rum. Af samme årsag er det ikke tilladt at fodre vilde fugle, katte eller andre dyr.

 1. SKILTNING

18.1

Du må kun benytte skilte og reklamer, hvis du har indhentet forudgående skriftlig tilladelse fra afdelingsbestyrelsen.

18.2

For at skåne lejemålenes døre må navneskilte kun sættes op i den udførelse, der er godkendt af afdelingsbestyrelsen.

 1. TRAPPEAREALER OG TRAPPEVASK

19.2

Da trapperne er flugtveje, må du ikke henstille noget på trappearealerne, heller ikke flasker, fodtøj og lignende.

 1. UDLUFTNING OG TØJTØRRING

20.1

Manglende udluftning medfører risiko for fugtdannelse og svampeangreb, hvilket er skadeligt for helbredet og ødelægger bygninger, tapet og maling. Derfor skal du lufte effektivt ud flere gange dagligt i 5 – 10 minutter ad gangen.

20.2

Det er ikke tilladt at lufte sengelinned fra vinduer eller altanpartier.

 1. VANDHANER OG CISTERNER

21.1

Utætte vandhaner eller cisterner medfører ofte et stort merforbrug af vand, der både er dyrt og belaster miljøet, og skal derfor straks sættes i stand. Derudover kan vandhaner, der er i stykker, være en lydmæssig gene for andre beboere.

21.2

Hvis vandhane eller toilet ikke fungerer optimalt, skal du straks kontakte afdelingsbestyrelsen eller ejendomsfunktionæren.

 1. VASKE- OG OPVASKEMASKINE

22.1

Du må gerne installere vaske- eller opvaskemaskine i dit lejemål, hvis installationsarbejdet bliver udført fagligt forsvarligt af en autoriseret håndværker. Inden du begynder arbejdet, skal du søge om godkendelse hos afdelingsbestyrelsen.

22.3

I øvrigt skal retningslinjer for installationer, som er vedtaget på afdelingens afdelingsmøde, følges.

22.4

I tilfælde af fejlinstallation eller misbrug er du erstatningspligtig og skal betale for at få udbedret skaderne.

 1. VINDUER OG DØRE

23.1

Vinduer i lejligheder og tilhørende kælder- og loftsrum skal være forsynede med ubeskadigede ruder. Udvendige lampesteder, som det påhviler beboerne at vedligeholde, skal være intakte. I fyringssæsonen skal lofts- og kældervinduer og kælderdøre være lukkede.

 1. ØDELÆGGELSE, HÆRVÆRK OG LIGNENDE

24.1

Hærværk og ødelæggelser af ejendom og anlæg, som du eller dine gæster er ansvarlige for, skal du erstatte. Du vil derfor fra afdelingen modtage et erstatningskrav.

 1. OVERHOLDELSE AF HUSORDEN

25.1

Alle skal aktivt bidrage til at hjælpe andre med at overholde husordenen. Det er i alles interesse, at vi bor i trygge rammer og efterlever husordenen. Den er udarbejdet for beboerne og har til hensigt at skabe ro, tryghed og tilfredshed for alle beboere.

25.2

Idet afdelingsbestyrelsen har ansvar for, at husordenen bliver overholdt, har de pligt til, og ejendomsfunktionærerne ret til, at påtale manglende overholdelse af gældende bestemmelser. Dette sker normalt mundtligt og gentages skriftligt, hvis forholdene ikke bliver rettet.

25.3

Når du modtager vejledning og henstillinger fra afdelingsbestyrelsen under henvisning til boligoverenskomst (lejekontrakt), vedtægter eller husorden, har du pligt til at efterkomme dem inden for den frist, som afdelingen sætter for at bringe forholdet i orden.

 1. KLAGE

26.1

Inden du vælger at klage over andre beboere, bør du tale med vedkommende om, hvad du oplever, og hvordan du føler dig generet.

26.2

Det er afdelingsbestyrelsen, der behandler eventuelle klager over beboere, der ikke overholder husordenen. Fortsætter generne fra en beboer, kan du derfor klage til afdelingsbestyrelsen, som skal påse, at husordenen bliver overholdt, jf. punkt 25.2.

26.3

Afdelingsbestyrelsen skal påtale forholdet over for den beboer, der ikke overholder husordenen, og pålægge denne at indrette sig efter den gældende husorden.

26.4

Retter beboeren, der overtræder husordenen, sig ikke efter påbuddet fra afdelingsbestyrelsen, sender denne sagen videre til behandling i boligforeningens administration, der vurderer, om sagen skal indbringes for Beboerklagenævnet.

 1. VASKERI

27.1

Bemærk, at du kun må benytte én vaskemaskine i blåt vaskeri.

Hvis du har mere end én maskine, kan du reservere tre maskiner i gult eller grønt vaskeri.

Se evt. app hvor du kan reservere og se forbrug.

Ved overtrædelse af vaskeriets fælles regler, spærres vaskebrikken.

Det koster 100 kr. at købe en ny brik.

 1. OPFØRELSE AF SKUR VED NEDLÆGGELSE AF MAGASINET I RÆKKEHUSE

28.1

Hvis en beboer ønsker at nedlægge magasinet i rækkehuset, så det bliver en del af entreen, kræver det, at der bliver etableret et skur i haven. Forinden igangsættelse af arbejdet, skal der udarbejdes en ansøgning til ejendomskontoret. Ansøgning og tegninger til skur fås ved henvendelse til ejendomskontoret.

Der må ikke etableres andre skure i haven end det, som ejendomskontoret henviser til.

Al vedligeholdelse af det etablerede skur påhviler beboer.

Den 16. maj 2018